Zásady ochrany osobných údajov

I. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Webovú stránku www.dorucim.online (ďalej len „webová stránka“) prevádzkujú fyzické osoby: Tomáš Igrini, Ing. Roman Veselý, PhDr. Jarmila Lichvárová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt: kontakt@dorucim.online

II. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame všetky údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú vaše prihlasovacie údaje: meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme vám vedeli vytvoriť účet inzerenta.

Údaje pri vytvorení vášho profilu uchovávame na neurčito. V prípade záujmu o vymazanie, nás kontaktujte na: kontakt@dorucim.online.

Údaje pri vytvorení inzercie

Ako registrovaný člen môžete vytvoriť inzerát. Povinnými údajmi, ktoré zadávate do formulára sú:

 • Sektor v ktorom inzerujete
 • Meno kontaktnej osoby alebo vašej firmy
 • Mesto, v ktorom zabezpečujete online predaj alebo službu
 • Stránkové hodiny
 • Popis služby

Ostatné údaje vo formulári sú nepovinné.

Údaje zadané do inzercie uchovávame do doby, pokiaľ si želáte mať vytvorený konkrétny inzerát. Pokiaľ inzerát vymažete, údaje sa vymažú z databázy.

Novinky

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o našej webovej stránke. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Súbory cookies

Na beh webovej stránky sa využívaju služby Google. Návštevou tejto stránky súhlasíte s ukladaním súbor cookies vo vašom prehliadači. Tu nájdete informácie o tom, ako Google spravuje vaše cookies. Niektorí návštevníci stránky preferujú nepovoliť cookies. Informácie o tom, ako si sám spravovať súbory cookies.

III. S kým zdieľame vaše údaje

Ak to od nás požadujete

Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej webovej stránky a zverejníte Váš inzerát.

V prípade externého spracovania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 • Google Ireland Limited : Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

IV. Ako chránime vaše údaje

Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Vaše heslá sú uložené v nečitateľnej forme a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch spoločnosti Google.

V. Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste si tu pridali inzerát, máte právo:

 • požiadať o export vašich osobných údajov: Týka sa to údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • na prístup k údajom: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.
 • na opravu
 • na vymazanie (právo na zabudnutie): To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • namietať

Uplatniť si vaše práva môžete zaslaním e-mailovej správy na: kontakt@dorucim.online.

VI. Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421.232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VII. Zmena Zásady ochrany osobných údajov

Obsah stránky Zásady ochrany osobných údajov môžeme upraviť (najmä v prípade technologických zmien na webovej stránke, pridaním novej funkcionality, alebo v prípade zmeny legislatívy). O aktualizácii Zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať prostredníctvom kontaktného emailu, s ktorým sa zaregistrujete na našej webovej stránke. Po obdržaní takéhoto kontaktného emailu a používaním tejto webovej stránky po dátume účinnosti pridaných zmien máme za to, že ste sa oboznámili s aktuálne platnou verziou Zásady ochrany osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 10.4.2020